A r c h i d i e c e z j a   P o z n a ń s k a
image1 image2 image3

Czym są sakramenty?

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi” (Katechizm, 1131).

„Sakramenty są widzialnymi znakami (słowa i czynności), zrozumiałymi dla człowieka” (Katechizm, 1084).

„W Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo” (Katechizm, 1113).

„Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego” (Katechizm, 1210). Stanowią one uporządkowany zbiór, w którym Eucharystia zajmuje centrum, ponieważ zawiera samego Twórcę sakramentów (por. Katechizm, 1211).

Wszystkie sakramenty udzielają łaski uświęcającej tym, którzy nie stawiają jej przeszkód (Por. Sobór Trydencki: DS 1606). Ta łaska jest „darem Ducha, który usprawiedliwia nas i uświęca” (Katechizm, 2003). Poza tym sakramenty udzielają łaski sakramentalnej, która jest „właściwa każdemu sakramentowi” (Katechizm, 1129).

Sakramenty „są (…) skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus: to On chrzci, to On działa w sakramentach, aby udzielać łaski, jaką oznacza sakrament” (Katechizm, 1127).

2023  Parafia pw. NMPiWS w Michorzewie - Archidiecezja Pozna__ska  globbers joomla templates