Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym ks. proboszcza. Powoływana jest w celu podejmowania wspólnej refleksji przez proboszcza i świeckich dla pogłębiania i formowania życia wspólnoty wierzących tworzących parafię. Działa ona zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie ks. proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych.

Zadaniami rady są:
-szukanie możliwie pełnego światła dla rozpoznawania woli Chrystusa w stosunku do parafialnej wspólnoty;
-podejmowanie wspólnego wysiłku dla coraz głębszego zakorzenienia wierzących w życiu Kościoła;
-zapraszanie do wspólnoty wiary tych, którzy zatrzymali się na progu Kościoła bądź nie umieją odkryć w sobie pragnienia spotkania z Bogiem.
-doprowadzanie do rozwoju świadomości poczucia wspólnoty parafialnej;
-zajmowanie stanowiska bądź podejmowanie działań w imieniu wspólnoty na forum parafialnym i pozaparafialnym, także społecznym, w sytuacjach tego wymagających.

Rada realizuje swoje zadania przez:
-ożywianie życia liturgicznego parafii;
-doradztwo w innych sprawach duszpasterskich;
-doradztwo w sprawach gospodarczych;
-włączanie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego grona świeckich parafialnej wspólnoty;
-szukanie dróg i środków pozwalających na dotarcie do tych, którzy szczególnie potrzebują umocnienia w wierze.