O parafii

Zarys historyczny


Pierwsza wzmianka o naszej parafii pochodzi z roku 1435. Michorzewo należało do sławnej familii Opalińskich herbu Łodzia. W 1641 r. na terenie Michorzewa funkcjonował kościół drewniany i jeszcze w roku 1641 w czasie wizyty biskupa Jana Braneckiego znajdował się w dobrym stanie, bo wspomniana wizyta mówi o nim: „W Michorzewie jest kościół drewniany, po tytułem Wszystkich Świętych. Poświęcony, kolacyi (własność) dziedzica Opalenicy i Michorzewa”. Ten sam kościół w sto lat później, to jest podczas wizyty ks. Franciszka Libowicza z roku 1725 już był cały spróchniały. „Kościół w Michorzewie – opiewa ta wizyta – jest drewniany, stary i cały od robaków roztoczony”. Odrestaurowany staraniem ówczesnego proboszcza Jakuba Kozickiego w roku 1770. Drewniana świątynia została rozebrana w roku 1797. Obecną wzniesiono w latach 1797 -1800 z fundacji starościny średzkiej, Anastazji ze Skórzewskich Sczanieckiej. Konsekracji kościoła i ołtarza dokonał ks. Arcybiskup Florian Stablewski w 12 niedzielę po Zielonych Świątkach tj. 29 sierpnia 1897 r. w setną rocznicę wystawienia tegoż kościoła za staraniem miejscowego ówczesnego ks. proboszcza Aleksandra Żmidzińskiego.

Opis kościoła i budynków plebańskich przed wizytacją 6 marca 1833 r. Kościół parafialny w Michorzewie jest murowany pod dachówką z wieżą także murowaną ta pokryta blachą z krzyżem i gałką wyzłoconą w ogniu. Kościoła wewnętrznego długość jest 46 a szerokość 18 łokci miary reńskiej. Wystawiony nakładem J.W. Anastazji z Skórzewskich Sczanieckiej dożywotniej Pani dóbr Wąsowa, Michorzewa i.t.d. w roku 1797 dotąd niekonsekrowany. Wikariatu nie ma ale jest nowy dom przez J.W. Anastazję z Skórzewskich Sczaniecką w roku 1832 swoim kosztem wystawiony do X. Kapelana Dworskiego przy kościele michorzewskim nowo w roku 1828 fundowanego. Dom rzeczony jeszcze nie zupełnie ukończony pod Szkudłami ma długości 20 i szerokości 12 łokci r. m. stoi w ulicy idącej do kościoła na prawo na zachód za nim stoi nowa obórka długości 16 1/2 a szerokości 8 łokci r. m. także jeszcze nie wykończona.

Według zapisów w roku 1849 Emilia Sczaniecka prosi o zgodę na wybudowanie kaplicy przy kościele, która ma służyć za grobowiec familii Sczanieckich. 20 października 1849r. uzyskuje stosowne rozporządzenie Konsystorza na wybudowanie kaplicy przy kościele w Michorzewie z dyspozycją wydaną ówczesnemu Księdzu Dziekanowi by stosownie do przepisu w dniu rozpoczęcia budowli na miejsce udać zechciał i stosownie kamień węgielny poświęcił do czego upoważniamy Go obecnym rozporządzeniem. Uroczystego poświęcenia tejże kaplicy dokonuje ks. Danielewicz 26 listopada 1850r.

Ołtarz główny murowany, wczesnoklasycystyczny z końca XVIII wieku, z kolumnami i rzeźbami świętych Piotra i Pawła. Dwie barokowe rzeźby świętych pochodzą z drewnianej świątyni. Witraże są dziełem Stefana Matejki, bratanka Jana Matejki. Dwa ołtarzyki boczne murowane, o skromnych cechach klasycystycznych: w lewym obraz Wszystkich Świętych, w prawym obraz św. Izydora.

Prospekt organowy pochodzi z 1820 roku.

We wieży kościoła znajdują się cztery dzwony. Największy ma 78 cm średnicy. Ma napis Przez przyczynę św. Anastazji i Wszystkich Świętych – zmiłuj Panie nad nami. Ulany w Poznaniu w 1809r. staraniem ks. proboszcza ks. Sebastiana Witkowskiego.

Drugi dzwon ma 38 cm średnicy, widnieje na nim wizerunek Pana Jezusa. Trzeci ma 33 cm średnicy z napisem Set nomen Domini benedictum 1764. Z kolei czwarty ma 36 cm średnicy i pochodzi z roku 1524.

Obok kościoła znajduje się cmentarz otoczony murem. Według opisów w miejscu gdzie spoczywają Kapłani i znajdują się najstarsze groby to miejsce gdzie znajdował się drewniany kościół. Przy kościele znajdują się dwie kostnice.

Pismo w sprawie budowy nowej plebani:

Prześwietny Konsystorzu
Na wysokie b.r.m. wezwanie Prześwietnego Konsystorza z dnia 12 b. m. oświadczam uniżenie do samej budowli nowej plebani że: a. dnia 25 maja 1868 roku wniósł ks. proboszcz Bączkiewicz do prześwietnego Konsystorza o budowę nowej plebani w Michorzewie
b. na dzień 9-go lipca 1868 roku wyznaczony został na mocy polecenia Prześwietnego Konsystorza z dnia 27 czerwca 1868 roku danego orzeczenia JMĆ Dziekanowi termin w sprawie budowy nowej plebani
c. na terminie rzeczonym parafianie wszyscy z gmin Michorzewa, Michorzewka, Rudnik zgodzili się na wystawienie nowej plebani i ponoszenia kosztów stosownie do przepisów prawa krajowego i rezolutu Król. Rejencji z dnia 4go marca 1839 r. nr 1204/39 II. w 1/3ciej części wszelkiej posługi ręcznej i zaprzęgów i zgodą swoją własnoręcznymi podpisami stwierdzili.
uniżony
Ks. Drzażdżyński
pleban

Otoczenie kościoła pochodzi z około roku 1797-1800. Mur otaczający kościół otynkowany, z segmentowymi wnękami od strony cmentarza. W narożnikach muru znajdują się dwie kostnice kwadratowe z lizenami w narożach, kryte dachami namiotowymi zwieńczonymi kopulasto, podbitymi blachą. Wokół świątyni, plebani i cmentarza rosną lipy. Dlaczego lipy? Ponieważ przy kościołach, sanktuariach Maryjnych sadzono właśnie lipy (wg różnych źródeł).

Prócz plebani, domu zwanego „wikaryjką”, salki katechetycznej, domu oragnisty (już nie istniejącego) znajdują się pomieszczenia gospodarskie tj. stodoła, obora, chlewnia.


Kapłani pełniący posługę w Michorzewie:


1. Ks. Jakub Kozicki – proboszcz 1770
2. Ks. Jan Sulczewski – proboszcz 1799
3. Ks. Sobański (?)
4. Ks. Sebastian Witkowski – proboszcz (1806-1827)
5. Ks. Jezierski – proboszcz
6. Ks. Marcin Kalinowski – wikariusz 1817
7. Ks. Walenty Pinecki – proboszcz (1822 -1847)
8. Ks. Jan Czabański – kapelan dworski (od 1828-1829)
9. Ks. Geburowski – wikariusz, Konstanty Sczaniecki prosi o mianowanie tegoż kapłana kapelanem dworskim
10. Ks. Franciszek Bączkiewicz – proboszcz (1847 – 1867)
11. Ks. Paweł Dżarzdzyński – proboszcz (1867 – 1889)
12. Ks. Aleksander Żmidziński – proboszcz (1890 -1931)
13. Ks. Witold Klimkiewicz – wikariusz
14. Ks. Józef Starczewski – proboszcz (1932 – 1939)
15. Ks. Jan Antoni Kasiewicz – wikariusz w Opalenicy w parafii św.Mateusza w czasie wojny pełnił posługę w naszej parafii
16. Ks. Bogdan Wąsowicz – proboszcz (1946-1980)
17. Ks. Tadeusz Piątkowski – wikariusz
18. Ks. Jaśkowiak – wikariusz
19. Ks. Idzi Iwański – 1968-1969 – wikariusz
20. Ks. Zbigniew Kalina – proboszcz (06.01.1980-31.08.2012)
21. Ks. Kazimierz Sierpowski – rezydent
22. Ks. Przemysław Danielczak – proboszcz (01.09.2012 – 31.08.2021)

23. Ks. Piotr Lidwin – proboszcz (od 1.09.2021)

Opracowała:
Zofia Kaczmarek